Kien plattdüütsket Theater up Cappenbiärg 

Siëmtig Jaohr häbt se up Schlott Cappenbiärg plattdüütsket Theater spiëlt un dat is nu vüörbi. Un daobi is Corona kien Grund wiërst. „Wi häbt us düssen Tratt nich licht makt, wi häbt lange üöwerlaggt, wellt wi dat aorre wellt wi dat nich?“, sägg Andreas Röttger, de Vüörsitter van de Spiëlschaor. Aower et gaw ne heele Masse Grünne füör düssen Schluss. Eenen daovan was, dat se kien Stück funnen harn, dat gued was un waofüör se de päössigen … [Read more...]

Sall ick de aolle Kaor behaollen?

Ick häb all mähr äs sestig Jaohr mien Auto un häb mi an all dat gewüënt, wat ick lährt häb un wat ick Dagesdag bruukt har. Dao wassen de Slüëddel, de Bremsen, dat Lenkrad, de Gaspinn un – füör mi van grauten Belang – de Spaigel. Met´t Auto to föern was ne Gewuënhait wuorden, ick satt un sitt ümmer nao ächtert Stüërrad un ick sitt dao gään. Aower nu is miene heele Autowelt düörnanner geraoden. De TÜV hät mi een Strik düör de Riäknung makt. … [Read more...]

Inkaupen an´n schwatten Fridag

Inkaupen an´n schwatten Fridag: De schwatte Fridag, äs de lesste Fridag in´n Niëwelmaond (November) näömt wett, was lesstet Jaohr füör mi ´n ganz besunners „spassigen“ Dag. Muorns schien de Sunn all fröh van´n blaoën Hiëmmel un ick dach mi: „De Dag is päössig, üm in´n Gaorn (Garten) ´n biëtken uptorümen“! Naidig was dat, üm dat Lauw tosammen to kraomen. Aower dao hät mi de schwatte Fridag, aorre biëtter miene Frau, een dicken Striek düör … [Read more...]

Vertellsels un Mutter Stuff

Dao fäöllt mi in ... tolesst häbt wi üöwer ´n Jaohr blaus üöwer Corona küert. Dat well ick vandage nich daohn. De Hiärwst is ne Tiet, wu sick de Buern un de Natuur een biëtken uutressen (ausruhen) könnt. De Aarnt (Ernte) is daon, dat Kaorn up´n Büern un de Arbaid is daon, dat Lauw falt van de Baime un dat Liäben is een lück sachtsinnig (ruhiger) wuorden. Un nich blaus de Footbalspiëlers drüëwt wiër ächtern Ball her laupen, in Japan häbt se de … [Read more...]

Chanz Platt: “Ick sin platt, laiwe Lüe!”

Met düssen Sats mok Elisabeth Georges üöhr Gefööl düetlick, äs se in ́t Kulturgut Haus Nottbeck bi Oelde füör den Rottendorf-Pries Dank sägt hät. Düsse Pries wüör an de Vüörsittende van ́t Niederdeutsche Theater Mönster giëwen wuorden, wieldat se sick all üöwer vettig Jaohr üm de Plattdütschke Spraoke vödaint makt hät. Se hät söws Theater spiëlt, was in Mönster un in ́t Mönsterland unnerwäggens un hät bi mannige Vöaine un Schoolen aor annere … [Read more...]

Stewwert frait sick!

Drensteinfurt - de Stadt an de Wärs (Werse) - is nao Rödinghausen (Ränghiusen) in´n Kreis Herford de twedde Stadt in use Land Nordrhein-Westfalen, füör de van  dat Ministerium füör Hemaot NRW een´n plattdütschken Tosatt to dat Ingangsschild nao de Stadt (Ortseingangsschild) tolaoten wüör. Daorüöwer hät sick nich blaoß de Hemaotvöain van Steewert frait, de dat gase Wiärk anstuoten un auk dat Geld füör de veer Schiller betahlt hät. Düsse staoht an … [Read more...]

Dao fäöllt mi in . . .

. . . et lesste Maol häb ick drüöwer küert, dat de Stiäden un Gemainden de Vüörslag van Ina Scharrenbach, de Ministerin füör Hemaot in Nordrhein-Westfalen, ümsetten könnt, un de Ortsschiller van iähr Stiäden un Gemainden met ´n Tosat van den plattdütsken Naomen uut tostaffeern. Aower dat is üöwerhaups nich gued annuehmen waor´n. Büs nu hät blaoß eene Gemainde van´t ganze NRW de Genehmigung, iähr Ortsschild met´n plattdütsken Tosat optostellen. … [Read more...]

“100 Jaohre Schlager in Gronau” un mihr

100 Jaohre Schlager in Gronau „100 Jahre Deutscher Schlager!“ So lutt de Uutstellung, in de vanaff 16. Mai bis hen to’n 17. September in’t „rock’n’popmuseum“ Gronau „Musik drin“ is. Aowwer nich blaoß de Leeder uut de „goldenen Twintiger“ aorre van´t Wirtschaftswunder – auk de Revivals un de Schlager van´n Ballermann hört daobi. Niëben de Leedkes sind auk Saken van de aollen aorre nieën Stars (u. a. Zarah Leander, Tom Astor, Helene Fischer, … [Read more...]

Dat äöllste Möbel van Westfaolen

Viëlle Jaohre lang was dat Chorgestühl in de Kiärke van Cappenbiärg nich blaoß dat schönste un beste Gestühl van düsse Art in ganz Westfaolen. Daoran ännert sick auk nix, de Schnitzerigge un de schönen Figuren könnt iähren Platz behaollen, aowwer de südlicke Rückwand, de üm den Dreih von 1290 is, mott iähren Platz an de eerste Stieë affgieben - se is nich mähr dat äöllste Möbel van Westfaolen. De Grund daofüör ligg in Bielefeld. Dao häwwt … [Read more...]

Onkel(s) und Tanten(s)

Onkel und Tanten hätt jedereen, de Süsters un Bröers van Vader un Moder. Aowwer meerstendeels giwwt van düsse echten Verwandten nich mehr äs ne guedde Hand vuell. In´t Mönsterland aowwer häwwt se ne ganß besunnere Art von Onkels un Tantens. Datt ligg daoran, datt dao nich Jan und Mann van de Blagen un Halwwössigen faots duzt wätt. Bi de Tietung hadden wi `n Chef, de wass üm fiftig Jaohr aolt un de har dat gäern. Wenn ´n jungen Wicht van … [Read more...]