Sall ick de aolle Kaor behaollen?

Print Friendly, PDF & Email

Ick häb all mähr äs sestig Jaohr mien Auto un häb mi an all dat gewüënt, wat ick lährt häb un wat ick Dagesdag bruukt har. Dao wassen de Slüëddel, de Bremsen, dat Lenkrad, de Gaspinn un – füör mi van grauten Belang – de Spaigel. Met´t Auto to föern was ne Gewuënhait wuorden, ick satt un sitt ümmer nao ächtert Stüërrad un ick sitt dao gään.

Sall ick de aolle Kaor behaollen?

Mien Audo süeht nao guedd uut: Ick laot et färrig maken un föer up de naigsten hunnertdusend Kilometer to – Foto Helmut Holz

Aower nu is miene heele Autowelt düörnanner geraoden. De TÜV hät mi een Strik düör de Riäknung makt. Binao tweedusend Euro moss ick berappen, üm dat aolle Audo uuttobiëtern. Dao moss ick mi dat gued üöwerläggen wat to doon is. De Kaor is üöwer twiälw Jaohr aolt un hät mehr äs tweehunnertdusend Kilometers up den Tacho staohn. De Fraoge is: Launt sick dat bi miene Bensienkutske üöwerhaups nao? Dao sin ick nu ant simmeleern: Beholl ick de aolle Kaor un laot se wiër trächtemaken, aorre hal mi ´n niët Audo un pak nao viëll daiper in de Taske.

Un de TÜV well nich so eene wahn lange Tiet waochten. Ick mot mit gau nen Kopp maken, wat ick doon sall. Un sau sin ick lossgaohn nao de Audohannel, üm mi met de Prise uutnanner to setten. Aower daobi häb ick miärkt, dat de Prise nich das Ensigste wassen, de mi Suorgen makt. Ick sin lesstet Jaohr achtig wuorden un dao bruuk de Kaup van een niët Audo viëll Üöwerlag. Un sau moss ick mi met de unwiese viëlle Technik uutnannersetten. Dat gaiht all met de Slüëddel loss.

De Vokäiper wies mit so`n eckig Ding un äs ick iähm fraogt häb: Wat sall ick dann daomet maken? Dao is he een biëttken naiger an dat Audo rangaohn – un faots göng de Düör gaas van alleene up. Dat was de Anfang van dat nieë met de moderne Elektronik, de vandage van alleen in de Audos all drin is. Afstand haollen nao vüörne un nao de Siet, dat geiht nu all van söws un äs mi mien Naohber vötallt har, pässt de Wagen auk up, dat Du nich to lange ächtert Stüër sitten dais.

De Naohber, he is all siëbenachtig, wull dat allet nich – he hät dat nieë Audo sie´n Suon üöwerlaoten un föert nich mähr. Dat makt ick aower anners: Ick laot mi miene aolle Bensinkutske färrig maken un föer daomet up de naigsten hunnertdusend to! (Helmut Holz)

Speak Your Mind

*