Erntedank is elken Dag

An´n eersten Sunndag in´n Oktober is dat Erntedankfest un dat fieërt se in viëlle Düörpkes nich blaoß in´t Mönsterland auk vandage nao wahne graut. Aower pässt dat üöwerhaups nao in de Tiet? Dank to säggen is gued un pässt auk alltiet, aower düert Fest? De Korn-Ernte is auk vandage binoh datsülvige äs fröher, blaoß de Art un Wies´ hät sick düör de grauten Maschinen ännert. Jüst so äs fröher mäkt dat Wiär (Wetter), besunners de viëlle Riängen, … [Read more...]

Van Flensburg nao Oberstdorf

Twiärs düör Dütskland, van Flensburg nao Oberstdorf hen, dat sint üöwer duusend Kilometers. De wull mien Swaoger in sess Dage met`n Fahrrad föëhr´n. Daomet lait he siene Gäst an sien´n dreiunsesstigsten Gebuortsdag vödattert trügg. „Dat gait nich, dat brings Du nich färrig", häbt siene Frönde düörgaons saggt. Aower de unwise Kääl wus haorgenau wat up iähm tokam. Sien Plaon was all akkraot upstallt, de eenzelnen Dagestouren wassen in sien´n … [Read more...]

Dao müët wi jao upstaohn

Düsse Geschichte is waohr, se is akkraot sao passeert. Et was in´t Theater, in´nMondpalast van Wanne-Eickel. Ick wull met miene Frau sao üm ´ne teihn Minütkes vüörn Anfang up ussen Platz gaohn, de middig in de Riege was. Sess Lüe satten dao all, drei daovan stonnen glieks up un laoten us düör, de naichsten drei bliewen sitten. Se hadden wat to knüëtern (meckern), dat wi sao lat kuëmmen wüörn. De eene har beide Hänne vüörn Buuk verschränkt, de … [Read more...]

Dat nieë Book – Öwert Kranksien

Niëgentig Jaohr alt is he düëtt Jaohr wuorden un he kann up viëlle Jaohr trüggkieken. Un dat döt Dieter Harhues all längere Tiet. "Wenn Ji üöwer 85 Jaohre aolt wuorn sind, kiekt Ji nich mähr to viëll nao vüörn, weil dao nich mähr alltoviëll to verwaochten is", schriew he söws in sien Vüörwaort van düsset Book. "Vant Höltken up`t Stöcksken", geiht et bi plattdütske Küërie faken un düet Motto ist auk in sien Bööksken. Up 207 Sieten hät Dieter … [Read more...]

Straoten-Gaometgröön …

Wat giwt et vandage nich all´s füör Wäöder, "Straoten-Gaometgröön", de et eegentlik gar nich giwwen könn. Dat Waod van den „Maulwurfshaufen-Hügel-Hobel“, wat mien´n Öhm sick uutdacht har, wuor lesste Dage füör mi up den twedden Platz trüggsatt´t. Ick wull van de Stadt wiëtten, wat et kosten dai, de Griäser to schnieën, de nu längs de Straoten in de Griäben wasst un de so hauch wet, dat de Audoföhrer manks nich drüöwer kieken könnt. Un dao … [Read more...]

Wenn sick de Wisen bedenkt

„Wenn sick de Wisen bedenkt, dann häbt sick de Dummen all lange bedacht!“ Düsse Sprüek van mine Moder was mi infaollen, äs ick bi Lidl beliäwt har, wu sick eenen ganz Wisen söws schnieën har. In düssen grauten Inkaupsladen häbt se sess Kassen, aower de sint nich alltiet tosammen uopen. Un dat was bi minen Inkaup akkraot sau. Eene Kasse was blaoss loss un do stonn ne heele Masse daovüör. Aower een Mann, he stonn direktemant ächter mi un har … [Read more...]

De Göörshaup-Hüöwel

„Maulwurfshaufen-Hügel-Hobel!“ Düet Waod hät sick mien Öhm uuttüftelt un dat is mi wiër infaollen, äs ick leßten Sunndag bi us in Cappenbiärg in de Kiärk gaon was. De ligg ´n biëtken affsiets un man geiht tovüörderst düör son schöönen Park met graute und hauge Baime. Düsse Baime sint ´n Staot (Pracht), dat grööne Gras mäkt de Spatsergang nao de Kiärk hen to wat Besunneret. Aower dao spiëllt de Göör (Maulwurf) faken nich met. Twintig, diärtig … [Read more...]

Plattdüütsch Gebedebook

Plattdüütsch - Theater, Spökenkiekereij, aorre düftigen Derk (Unfug, Witz) - all dat kümmt daobi haruut, wann fraogt wet, worüöwer in´t Mönstersche Platt küert wet. Dat et auk anners geiht, bewiest Otto Pötter met sien nieët Book. Int wiede Mönsterland un auck int Suërland giwwt et vandage nao plattdüütschke Missen in de Kiärk, un de wet auk ümmer gään besökt. Miärstiet sint de auk gued besöökt, dann kuëmmt auk de Niesgierigen to den Misse. Aower … [Read more...]

De Fröhjaohrsmonde

von Helmut Holz März – Mäten De Piärdkes, de anspannt wärd, üm Feller un Kämpe praot to maken, sint nich mähr füör de Arbeid dao. Vandag doht se´t met Sliëpers (Trecker) raken. Dat Leedken van fröher is lang all vüörbi, Vandage geiht´t anners in de Buërie. April - Prillen Wat spiëllt de Kääl doch blaus füörn Spiëll, dat Wiär dat wesselt äs et well, un all de Lüe sägt: Sau is de April. Aower düssen Maond hät auk schööne Tieten, he kann´t … [Read more...]

Fröhjaohrsgedicht

Wenn de Mätengaitling fleiht´, wenn´t auk manks nao biëtken schneit, wenn de Baim wet wiër gröön un de Sunn schinnt auk all schöön, wenn de April mäkt wat he well un de Maidag äs´n Spiëll dat Hiärt Di licht mäkt un auk wiet: Jau dann is et Fröhjaohrstiet! … [Read more...]