Vertellsels un Mutter Stuff

Print Friendly, PDF & Email

Dao fäöllt mi in … tolesst häbt wi üöwer ´n Jaohr blaus üöwer Corona küert. Dat well ick vandage nich daohn. De Hiärwst is ne Tiet, wu sick de Buern un de Natuur een biëtken uutressen (ausruhen) könnt. De Aarnt (Ernte) is daon, dat Kaorn up´n Büern un de Arbaid is daon, dat Lauw falt van de Baime un dat Liäben is een lück sachtsinnig (ruhiger) wuorden. Un nich blaus de Footbalspiëlers drüëwt wiër ächtern Ball her laupen, in Japan häbt se de Olympischen Spiëlle sunner (ohne) Tokiekers düörtrocken un auk de viëllen Theater int Mönsterland makt Anstalten, üm wiër up de Büëhne to gaohn. Se müët aower nao afwaochten un uppassen, wat us de Tiet met dat nië Delta brengt. Twee Tratt vüör un een´n trügg, met Corona geiht et jüst sau äs bi de Echternacher Springprosjaun …            Helmut Holz

Vertellsels un Mutter Stuff

„Sau aolt sall ick all sien´n …?“ Fräögt Theo Heimann uut Capelle – Foto Westfalium

Nië Bööker

Twee nië Bööker sint antlesst up´n Markt kuemmen. Annette Katharina Winkelhorst kiekt met iähr veerdet Bööksken „Puppkrutt, Pogo und Punkerstewwel“ in iähr westmönsterländskes Sandplatt up de siëmtiger und achtiger Jaohre vant lesste Jaohrhunnert trügg un vertellt uut eegenem Beliëwen, äs sick düsse „Subkultur“ up den mönsterländske Jugend uutwiärkt hadde. Daobi spiëllt dat Puppkrutt (Schnittlauch) jüst sonne Rulle äs Pogo-Danzen un de Latsken (Schuhe) van daomaols.

Vertellsels un Mutter Stuff

Neues Buchg aus dem agenda Verlag

Trügg kieken döht auk Dieter Harhues in „Uëse Duorpslüe und iähr Blagenvolk“. Up mähr äs tweehunnert Sieten hät he met viëlle plattdütske Vertellsels und Riemsels up Kleiplatt fasthollen, wat nao den twedden Weltkrieg sau all´s in deipe Mönsterland passeert is aorre auk passeert sin´n konnt. Daobi kiekt de Autor auk met Vörwünnerung up vandage un mäkt düetlick, dat de digitale Tiet bi mankereen van de Äölleren nich wüerklick ankuemmen ist. Dat laot´t de Liäser van düet Book faken genoog ´n biëttken gnöcheln (schmunzeln). Gisela Harhues, de Frau van´n Autor, hät mannige Texte met Scherenschnitten illustreert.

Annette Katharina Winkelhorst: Puppkrutt, Pogo, Punkerstewwel, Agenda-Verlag,

ISBN 978-3-89688-713-9, 170 Seiten, 14,90 Euro

Dieter Harhues: Uëse Duorpslüe un iähr Blagenvolk, Agenda-Verlag,

ISBN 978-3-89688-708-5, 217 Seiten, 14,90 Euro

Theo Heimann niëgentig

„Sau aolt sall ick all sien´n …?“ Fräögt Theo Heimann uut Capelle un niëmt sick met düssen Sprüëk söws up´n Arm. Aower recht hät he. Wel iähm Dag füör Dag aorre Wiärk füör Wiärk met sien´n vullpackten VW-Bully up Tour süeht, de mag nich glaiwen, dat de „Eierbuër“ uut Capelle düet Jaohr an´n twintigsten in´n Aarntmaont (August) niëgentig Jaohr aolt wuorden is. Man süeht iähm de Jaohre nich an. „Dichter un Bauer“ häbt se Theo Heimann to sienen fiefenachtigsten bi „Seniorama“ näömd un daomet häbt se gued ümschriewen, dat Theo Heimann füör de plattdütske Spraoke Bedüden (Bedeutung) hät. De Wibbelt-Gesellschup har to sienen „80.“ een besunneren Druck haruutgiëben. Sien Bööksken „Gedanken kanns liäsen“ kaim bi de Lüe sau gued an, dat et all drei Uplagen gaww. Mähr äs hunnert Riemsels üöwer Hemaot, Natuur un de Moderspraok, dat schöne Platt, staoht in dat Bööksken. Un wenn he up´n Patt met sien´n Bully un de Eier unnerwäggens is, hät he dat Book auk ümmer daobie. Vüörliäsen bruk he dao nich druut – he hät alle Riemsels in´n Kopp. Daomet hät he all viëlle Lüe in´t wiede Mönsterland Fraide makt.

Vertellsels un Mutter Stuff

Schöne Geschichten aus Westfalen – jetzt im Agenda Verlag

Moder steiht faken daofüör

Mutter Stuff … steiht et buoben ant Hues van düet Restaurant an de Straot van Wäen (Werne) nao Siälm (Selm) un dao pässt dat Waod. Met dat laiwe Waod „Mutter …“ gaww et un giew et iälke (etliche) Wärtschuppen int wiede Mönsterland. Aower viëlle daovan häbt blaus nao de Naomen daofüör staohn, ächter´n Uom (Ofen) steiht nich mähr de Küökske (Köchin) van fröher. Et giew Steaks un Pommes un niemodsken Kraom, aower keen Würsing (Wirsing) aorre anneret Gemöös. Wao vandage nao „Mutter“ drop steiht, is all lang nich mähr „Moder“ drin. Dat is bi „Mutter Stuff“ anners. Dao kuokt de Chefin söws un an de iärsten drei Dage inne Wiärk giewt et Mönsterlänner Huusmannskost, Düörgemöös, Iärwtensupp un annere Gerichte van fröher up´n Teller. Un de Lüe freit sick drop un niëmt et gään an.

Speak Your Mind

*