Trüggedenken an Jupp Balkenholt

Print Friendly, PDF & Email

Veer Jaohr` sin nu all vüörbigaohn siet dat Jupp Balkenholt an´n 28. September 2018 uut de Tiet gaohn is. Niëgenachtig is he wuorden un büs tolesst het he dat doon, wat iähm viëlle Jaohre dat Laiwste west is: Dat Sauster Platt uprecht to haollen. Elke Wiäke stonn in´n Sauster Anzeiger een Döneken van Jupp Balkenhol un dat hät he auk mi füör “Magazin Westfalium” ümmer toschickt. Daorüm häb ick düsse Geschichte äs Trüggedenken an Jupp Balkenholt uutsocht. In sien Sauster Platt hät he fraogt, we de Chef in´t menslikke Liew wull wäör.

Trügge denken

Jupp Balkenholt – Foto Ensue

Luie – dai Plattduitsken Frönne, wann dai amme vertellen sind, dann sind dai te gange met Hännen un Faiten. Dao harren de Knuocken, de Kopp un de Ächste un alles wat amme Mesken ies dai harren sick maol an de Köppe kriegen.., wai wuoll de „Chef“ vamme gaßen Corpus wäör.

De Kopp har sagt: „Iek well de Chef suin! Imme Kopp dao ies de Verstand. Un wann de Kopp de runner ies, dann ies dat Ächterdoil nit mähr viell wärt.“ De Hänne harren sagt: „Vui wellt Chef suin – vui daut en gaßen Dag de Arbet. De Hänne innen Schäot dat brenget kein Bräot!“

De Faite aower saggen: „Ohne ues kann kein Meske oppen Schuocken staohn – ues ies kein Wiäg te wuit.“ Dao har de Magen sagt: „Iek hewwe diän Hiushalt – van mui kruiget se alle wat te liäwen.“

Dao har de Ächste sagt: „Iek sin de Chef! Wann dat Päötken ächen nit uoppen ies, dann goiht de gaße Meske taum Daister.“

Dao harren se alle lachet: „Diu west de Chef suin? Dat wäör jao näo schoiner!“ Dao raip de Ächste: „Dat wevve doch maol saihn, wai huier de „Chef“ ies un har ächen tauhaollen. Un säomet har de Ächste de Macht üöwer diän gaßen Balig un „corpus delikatus“. Dao mochten se diän Ächsten taum „Chef“ maken.

Wat kamme lähren iut düeser Geschichte? Wahr di vüör duinem Ächsten, dat hai nit duin Chef wärd – un wahr di vüör duinem Chef, et könn suin, dat hai di beschitt …!

Speak Your Mind

*